Attendance

Logging an individual's attendance at a location, class...
Tạo mã QR để ghi lại sự tham dự của một cá nhân tại một địa điểm, lớp học hoặc sự kiện và ghi lại các chi tiết thông tin cần thiết như: tên, id, vị trí ...
attendance.svg