Audio

Play an audio file

Cách đơn giản nhất là thêm MP3 để in. Làm phong phú phương tiện in ấn của bạn bằng cách thêm bất kỳ âm thanh nào để nâng cao mức độ tương tác của khách hàng với Mã QR này.

Khách hàng có thể nghe âm thanh và thậm chí có thể tải xuống.

audio.svg