Videos

Share one or more videos
Bạn có thể chia sẻ video Youtube và Vimeo trên bất kỳ bản in nào. Với mã QR Code này, bạn có thể làm phong phú thêm bức ảnh của mình bằng nhiều video để tăng sự tham gia và tương tác của khách hàng.
video.svg